Lehe kasutajaleping

Registreerudes veebilehe puut.vorumaa.eu (edaspidi ühiselt „veebileht“) kasutajaks või teostades veebilehel tehinguid, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva kasutajalepingu (edaspidi kasutajaleping) tingimustega, nõustud nendega ning kohustud neid täitma.

Mõiste „klient“ või „kasutaja“ tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes on registreerinud ennast veebilehe kasutajaks või teostab tehinguid ilma eraldi kasutajakonto loomiseta. Kasutajalepingu tingimused kehtivad nii registreeritud kasutajatele, kui ka isikutele, kes teostavad veebilehel tehinguid ilma kasutajakonto loomiseta. Käesoleva kasutajalepingu nõustumise ja/või veebilehe kasutamisega kinnitab klient, et on kasutajalepingu tähelepanelikult läbi lugenud ning annab oma nõusoleku selle kohta, et veebilehe ning selle teenuse tingimused on kliendile siduvad.

  1.   Kasutajalepingu ulatus ja tõlgendamine

1.1. Kasutajaleping kehtib kõikide klientide ja veebilehe omaniku Võrumaa Sõprade Selts MTÜ vaheliste veebilehe teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Võrumaa Sõprade Selts MTÜ (edaspidi „PUUT“), kontaktandmed on järgmised:

1.2.1. äriregistri kood: 80601423;

1.2.2. aadress: vastavalt Äriregistri andmetele;

1.2.3. e-posti aadress: puut(ät)vorumaa.eu

1.3. Kasutajalepingu p-s 1.1. nimetatud teenuste (edaspidi „teenus“) all mõeldakse eelkõige klientidele keskkonna pakkumist ja sellega seoses võimaluse andmist asjade ja teenuste (edaspidi „ese“)  ostmiseks ja muid veebilehel pakutavaid teenuseid.

1.4. Lisaks kasutajalepingule reguleerivad kliendi ja PUUT vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, veebilehel olevad teenuse täpsemad tingimused, veebilehel avaldatud abitekstid ja väljakujunenud head tavad.

1.5. Juhul kui mõni kasutajalepingu säte läheb vastuollu õigusakti sätetega ja seeläbi muutub kehtetuks, ei muuda see üldjuhul teiste sätete kehtivust.

1.6. Veebilehel toimub PUUT ja kliendi vahel kogu teabevahetus ja suhtlus eesti keeles, v.a kui kliendi ja PUUT kokkuleppel ei kasutata muid keeli.

1.7. Veebilehte saab kasutada enamlevinud veebilehitsejates vastavalt PUUT loodud võimalustele. Veebilehe ja sellega seotud teenuse funktsionaalsused ja edasiarendused otsustab ainuisikuliselt PUUT.

  1.   Teenuse üldtingimused

2.1. PUUT pakub klientidele teenusena virtuaalse platvormi, mis võimaldab veebilehel registreerunud kasutajatel osta esemeid/teenuseid elektroonilisel oksjonil (edaspidi „oksjon“) või fikseeritud hinnaga (nt “AnnetaKohe“), kusjuures veebilehe teenust kasutavad kliendid saavad pakkumisi sirvida, osaleda esemete ostmiseks oksjonil, osta esemeid ja kasutada muid veebilehe teenuseid.

2.2. Fikseeritud hinnaga eseme/teenuse puhul loetakse müügileping müüja ja ostja vahel sõlmituks müügipakkumises esitatud tingimustele vastava ostupakkumuse esitamisega ostja poolt. Eseme/teenuse müümisel elektroonilise oksjoni vormis loetakse müügileping sõlmituks parima pakkumise esitamisega, kui piirhind on saavutatud. Seejuures ei saa ostja juba esitatud pakkumust tagasi võtta, kuid müüjal on õigus kaupa mitte müüa seni kuni pole saavutatud piirhinda.

2.3. Müügi- jmt lepingud sõlmivad kliendid omavahel ning vastutavad nende nõuetekohase täitmise eest.

2.4. Lepingu sõlmimise järgselt kohustuvad pooled seda täitma täies ulatuses. Pooled peavad alustama toimingutega lepingu täitmiseks (nt alustama läbirääkimistega eseme üleandmiseks ning vastuvõtmiseks) hiljemalt 7 päeva vältel lepingu sõlmimisest ja tehingu lõplikult lõpule viima hiljemalt 21 päeva jooksul, millele lisandub müüja poolt märgitud tarneaeg, kui müügitingimustes ei ole märgitud lühemat või kokku lepitud teist tähtaega. Pooled peavad viima lepingu täitmise täies ulatuses lõpule ehk täitma vastastikku kohustused: ostja tasuma eseme/teenuse eest ja võtma selle vastu või järele tulema, müüja eseme/teenuse ostjale edastama või üle andma. Tähtaegade arvestus algab müügilepingu sõlmimise hetkest ehk eduka oksjoni lõppemisest või AnnetaKohe sooritamisest (kehtib kõigi kasutajalepingus toodud tähtaegade puhul, kui ei ole märgitud teisiti)
2.5. Ostja kohustub võtma soetatud eseme/teenuse vastu ilma põhjendamatu viivituseta, lähtudes kasutajalepingu punktis 2.4 toodust. Vastuvõtmisel kohustub ostja vastuvõetud eseme(d) ja pakendi koheselt üle vaatama ja veenduma selle vastavuses lepingutingimustele ning müügipakkumise kirjeldusele.

2.6. Eseme kättetoimetamisel kohustub müüja võtma pakendamisel arvesse transpordiks valitud viisi võimalikke riske ning transporditeenuse osutaja nõudmisi pakendamisele.

2.7. Kui eseme vastuvõtmisel ilmneb, et ese, sh selle pakend, on transportimisel saanud kahjustusi, on ostjal õigus keelduda vastuvõtmisest tingimusel, et vastuvõtmisest keeldumisel jäädvustatakse keeldumise aluseks oleva asjaolu pildi või video abil, mis võimaldab nimetatud asjaolu hiljem tõendada.

2.9. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine kliendi ja PUUT vahel toimub kirjalikus elektroonilises vormis kasutajalepingus või veebilehel sätestatud kontaktandmetel, kui ei ole sätestatud teisiti. PUUT ei vastuta kliendi e-posti teenusepakkuja tehnilistest tõrgetest või tehnoloogilistest lahendustest tekkinud suhtluskatkestuste eest.

2.10. Veebileht ja kogu selle sisu intellektuaalomandi õigused kuuluvad PUUT. Veebilehele autoriõiguse või muu intellektuaalomandi õigusega kaitstud teoseid-esemeid edastades annab kauba annetanud klient PUUT-le tasuta lihtlitsentsi nende teoste osas kehtivate varaliste õiguste teostamiseks, sh on PUUT-l õigus kliendi poolt edastatud teoseid igal viisil ise kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist veebilehel, reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada teoseid kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada üldsusele. Klient kohustub veenduma ja tagama, et veebilehe kasutamisega ei riku klient, PUUT ja teised veebilehe kasutajad kolmanda isiku autori- ega ka muid intellektuaalomandi õigusi. Vastasel juhul hüvitab klient sellega tekitatud kahju ja muud kulud.

  1.   Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Klient kohustub:

3.1.1. esitama veebilehe kasutajaks registreerumisel ja veebilehe kasutamisel täielikult õigeid isiku- ja kontaktandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi, samuti uuendama nimetatud andmeid vastavalt kasutajalepingu p-le 3.1.12;

3.1.2. mitte kasutama veebilehte pettusteks ega muudeks ebaseaduslikeks tehinguteks;

3.1.3. esitama veebilehe kasutamisel ainult täielikult tõest informatsiooni, sh tõeseid andmeid esemete osas (eseme tegelikku seisundit kirjeldavaid andmeid);

3.1.4. eseme lõpphinnale lisaks võib müüja nõuda ostjalt eseme tegelikust asukohast ostja poolt määratud asukohta ootuspärase ja reaalse saatmiskulu hüvitamist ning müügi- jmt lepingus määratud eseme omandiõiguse vormistamise kulu.

3.1.5. tagama, et veebilehe kasutamisel kliendi poolt sisestatud andmed:

3.1.5.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;

3.1.5.2. on kooskõlas seaduste ja muude õigusaktidega (sh tarbijakaitset, konkurentsi ja esemete eksporti/importi reguleerivate õigusaktidega);

3.1.5.3. ei ole vastuolus heade kommetega;

3.1.5.4. ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad veebilehe normaalset kasutamist ja/või mis võivad veebilehe kasutamise tulemusena salvestuda kliendi arvutisse, samuti segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;

3.1.8. ostma eseme oksjonil, kui tema pakutud hind oli kõrgeim ja piirhind on saavutatud. Muudel müügi juhtudel (nt AnnetaKohe) on eset ostev klient kohustatud eseme ostma, kui ta tegi väljakuulutatud tingimustele vastava pakkumise;

3.1.9. mitte moodustama andmebaase või nimekirju veebilehe klientidest ega kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil;

3.1.10. mitte esitama nõudmisi PUUT vastu, v.a nõudmised, mis tulenevad otseselt kasutajalepingust;

3.1.11. hoidma veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et need ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul, kui klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama teenuste kasutamisel. Muuhulgas klient mõistab ja nõustub, et vastutab ise oma kontoga seotud kasutajanime ja salasõna konfidentsiaalsuse eest.

3.1.12. koheselt ise muutma või kui see ei ole tehniliselt võimalik, e-posti teel informeerima PUUT-i kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud;

3.1.13. koheselt e-posti teel informeerima PUUT-i veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute kätte;

3.1.14. hoiduma käimasolevate pakkumuste puhul igasugusest veebilehe välisele tehingule õhutamisest.

3.1.15. aktsepteerima , et kui piirhind ei ole saavutatud, puudub müüjal kohustus kaupa müüa.

3.2. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega veebilehel, et ta:

3.2.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha veebilehel võimaldatud tehinguid;

3.2.2. täidab nõuetekohaselt kõiki kasutajalepingus sätestatud kliendi kohustusi;

3.2.3. on teadlik, et ostu- jmt lepingute sõlmimine toob kaasa juriidiliselt siduva kohustuse ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab ta kohustuse rikkumise ja sellega tekitatud kahju eest;

3.2.6. on teadlik, et veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab klient ning et PUUT-l ei ole kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) veebilehe kasutaja isikut;

3.2.7. on teadlik ja nõustub sellega, et PUUT-l on õigus töödelda kliendi isikuandmeid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja PUUT Privaatsustingimistele.

3.2.8. on tutvunud ja toiminguga aktsepteerib kehtivat hinnakirja ja teisi punktis 1.4. märgitud tingimusi.

3.2.9. on vanem kui 18-aastane isik, alla 18 aastase isiku ligipääsu eest vastutab vanem;

3.4. Osutatud teenuse eest on klient kohustatud maksma PUUT-le hinnakirjale vastava tasu, sõltumata sellest, kas eseme tehing reaalselt toimus või mis hinnaga kliendid tehingu tegid. Kui PUUT-le esitatud pretensiooni läbivaatamisel tuvastatakse tehingu toimumata jäämine ostjast tulenevatel asjaoludel, siis tagastatakse müüjale hinnakirja alusel arvestatud komisjonitasu.

3.5. Klient kohustub tasuma osutatud teenuste eest PUUT-le arvelduskontole 7 päeva jooksul PUUT-i poolt elektroonilise arve esitamisest, kui ei ole lepitud kokku teisiti. Tähtaegselt tasumata arvetelt on PUUT-l õigus nõuda viivist 0,02% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved edastatakse 4 nädala möödumisel arve väljastamisest võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkassole), kusjuures klient on kohustatud kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud arvete sissenõudmisega seotud kulud.

3.6. Kliendil on õigus esitada pretensioon PUUT-le veebilehe vahendusel sõlmitud müügilepingu kohta. Pretensioon tuleb esitada 21 päeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest kasutajalepingu punktis 2.2. tingimustel, v.a juhul kui oksjoni vahendusel ostetava/müüdava eseme kättetoimetamiseks on seatud tarneaeg, sellisel juhul pikeneb 21-päevaline pretensiooni esitamise tähtaeg vastava kauba kättetoimetamiseks kehtestatud tarneaja võrra.

3.7. Kliendil on õigus PUUT teenuste kasutajalepingule mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

  1.   PUUT õigused ja kohustused

4.1. PUUT-l on õigus asjaolusid arvestades oma mõistliku hinnangu kohaselt piirata või lõpetada kliendi veebilehe kasutamisõigus, muuta veebilehel kliendi poolt avaldatud informatsiooni, sulgeda pakkumus või kliendi kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti kliendiks registreeruda järgmistel juhtudel:

4.1.1. klient rikub kasutajalepingut või sellest tulenevaid kliendi kohustusi;

4.1.2. klient on esitanud veebilehe kasutajaks registreerumisel või veebilehe kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav või ebatäpne;

4.1.3. klient teadlikult ja tahtlikult levitab PUUT lehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt;

4.1.4. muul olulisel põhjusel.

4.2. PUUT-l on igal ajal õigus jälgida veebilehel toimuvat tegevust, sh jälgida veebilehe kasutajate toiminguid. PUUT võib uurida kõiki väidetavaid kasutajalepingu rikkumisi, kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

4.3. PUUT-l on igal ajal õigus eemaldada veebilehelt kliendi pakkumusi ja nõustumusi ja sisestatud andmeid, kui need on vastuolus kasutajalepingu, heade kommete, kehtivate õigusaktidega või teiste punktis 1.4. märgitud tingimustega.

4.4. PUUT-l on igal ajal õigus teha veebilehe parema kasutamise huvides veebilehe piires andmete ümberpaigutusi veebilehel.

4.5. Kliendil on õigus vaidlustada PUUT punktis 4.1. nimetatud otsus, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile tugipuut(ät)vorumaa.eu. PUUT vaatab vaidlustuse läbi ja kas jätab otsuse kehtima, muudab või tühistab selle.

4.6. PUUT-l on õigus nõuda kliendilt teenuse kasutamise eest tasu vastavalt hinnakirjale. Tasu nõudmiseks esitab PUUT kliendile elektroonilise arve. Kliendi nõudmisel esitab PUUT kliendile arve ka kirjalikus vormis.

4.7. Punktides 3.1.1. – 3.1.17. sätestatud kliendi kohustuste rikkumise korral on PUUT-l õigus kliendilt nõuda leppetrahvi, mille suurus on kuni 20% pakkumuse lõpphinnast, minimaalselt aga 10 eurot.
4.8. PUUT-l on õigus igal-ajal pikendada oksjoni lõpuaega kui piirhind ei ole ületatud.

4.9. PUUT-l on õigus igal-ajal müüdava kauba kirjeldust muuta/täiendada.

   5.  Kasutajalepingu ja kasutustingimuste muutmine

5.1. PUUT-l on igal ajal õigus tulenevalt veebilehe ja teenuste arengust ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides kasutajalepingut, hinnakirja ja teisi punktis 1.4. märgitud tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada.

5.2. PUUT kohustub teavitama klienti punktis 6.1 märgitud muudatustest veebilehel avaldatavate teadete vahendusel.

5.3. Punktis 5.1. märgitud muudatused jõustuvad vastava muudatuse avaldamisest veebilehel. Klient võib tellitud teenustest loobuda, kui ta muudatustega ei nõustu. Veebilehe teenuseid edasi kasutades klient nõustub muutunud tingimustega.

  6.  Vastutus

6.1. Teenust ja mis tahes Veebilehega seoses või selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu või teenust või omadust pakutakse põhimõttel „nagu on“ ja „nagu saadaval“, ilma mis tahes otse või kaudselt väljendatud tagatisteta. PUUT ütleb lahti kõigist garantiidest niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õiguse alusel võimalik.

6.2. PUUT ei vastuta muu hulgas, ent mitte üksnes, järgmiste asjaolude eest:

6.2.1. Veebilehe või teenuse mis tahes katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatus;

6.2.2. Programmivead, viirused, Trooja hobused jms, mis levivad või mida keegi edastab veebilehele või selle teenuse kaudu;

6.2.3. Mis tahes sisu või andmete kustutamine või võimatus sisu või andmeid salvestada.

6.3. PUUT ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille klient on kolmandate isikute suhtes toime pannud.

6.4. Klient kohustub hüvitama PUUT-le ja PUUT koostööpartneritele ja alltöövõtjatele, keda PUUT kasutab teenuse osutamiseks, kõik kulud, kahju, nõuded, varalised nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt kliendi poolt toime pandud rikkumisest.

6.5. PUUT ei vastuta mitte ühegi asjaolu eest, mille põhjuseks on olukord, mida PUUT pole mõistlikkuse põhimõttest lähtudes võimeline kontrollima, kaasa arvates, ent mitte üksnes loodusõnnetused, torm, tulekahju, maavärin, plahvatus, üleujutus, sõda, rahvarahutused, mäss, terrorism, tööjõupuudus ja streigid, töösulg või muu töövõitlusmeede, embargo, kuritegevus, ilmastiku- ja kliimatingimused, kohustuste täitmatajätmine kolmanda isiku poolt või suutmatus kohustusi täita, elektrikatkestus, mis tahes valitsuse või valitsusasutuse poolne konfiskeerimine, nende reaalne või potentsiaalne meede.

  7. Kasutajalepingu kestus ja lõppemine

7.1. Kasutajaleping kehtib tähtajatult.

7.2. PUUT-l on õigus öelda kasutajaleping punktis 4.1. nimetatud aluse esinemisel erakorraliselt üles, kui PUUT mõistlikul hinnangul ei võimalda kliendi rikkumine jätkata kliendi veebilehe kasutamist. Kui see on võimalik ja asjaolude kohaselt mõistlik, määrab PUUT kliendile eelnevalt rikkumise lõpetamiseks tähtaja, mille mittejärgimisel ütleb PUUT kasutajalepingu erakorraliselt üles.

7.3. Kliendil on igal ajal õigus kasutajaleping üles öelda ja nõuda kasutajakonto sulgemist, kui ta täidab eelnevalt kõik kohustused PUUT ja teiste klientide ees ning kliendi viimasest tehingust on möödunud kasutajalepingu punktis 3.6 sätestatud pretensiooni esitamise tähtaeg.

7.4. Kui Klient ei ole oma kasutajakontot 5 aastat kasutanud, teeb PUUT Kliendile kasutajakonto kustutamise hoiatuse. Kui Klient sellele ei reageeri, loetakse kliendisuhe lõppenuks ning PUUT kustutab Kliendi kasutajakonto.

8. Lõppsätted

8.1. Kasutajalepingust tulenevatele õigussuhetele kliendi ja PUUT vahel kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

8.2. Veebilehe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad klient ja PUUT lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel võib klient kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni, ODR keskkonda aadressil http://ec.europa.eu/odr või Harju Maakohtusse (v.a. kui tarbijal on õigus pöörduda oma elukohajärgse kohtu poole).

Kasutajaleping kehtib alates 01.04.2022